Toekomst
Het “CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPÃO BONITO” heeft een bijzonder goede reputatie bij het stadsbestuur en het bestuur van de staat São Paulo. De gemeenschap begint steeds meer te begrijpen dat ze verplicht is om het Centrum zoals het nu functioneert te handhaven en tevens bij te dragen aan het realiseren van nieuwe plannen voor het geluk en de toekomst van de kinderen. Het is echter afhankelijk van mensen die een helpende hand willen reiken. Zonder financiële handreiking is het Centrum niet in staat zijn kostbare werk uit te voeren. Van overheidswege, zowel van het Rijk, Staat en Gemeente worden er nooit gelden ter beschikking gesteld voor bouw of renovatie, voor geen enkele Non Gouvernementele Organisatie. Uitvoering van de hier opgesomde plannen is afhankelijk van weldoeners.

Voor goed begrip van de plannen is het praktisch een overzicht te hebben van het Centrum. Op deze website is een plattegrond te vinden, die een volledige opsomming geeft van alle voorzieningen op het terrein. De hier weergegeven luchtfoto, geschoten in 2008, biedt in aanvulling daarop een meer beeldend overzicht. Daarnaast is een verklarende lijst opgenomen. De nummering komt overeen met die van de eerder genoemde plattegrond.

Plannen en realisaties

Het confectieatelier
Vlakbij de ingang van het Centrum is in 1993 een confectieatelier geopend (nr 4 op de plattegrond en luchtfoto). Het atelier draait goed en biedt op deze manier werkgelegenheid in de regio. De opbrengsten uit de verkoop van kleding komen ten goede aan de ontwikkeling van het Centrum. Het bedrijf heeft de naam ‘Terra dos Moinhos’ gekregen: ‘Land van Molens’.

Een bouwkundige keuring (sept. 2012) wijst uit dat het gebouw ernstige structurele tekortkomingen heeft. Er is lekkage, de ventilatie functioneert niet, elektrische installaties zijn afgekeurd en zowel de vloer als muren vertonen gevaarlijke scheuren. Op dit moment houden stutten het dak op zijn plaats.

Het is duidelijk dat deze situatie niet kan voortbestaan. Het personeel van het atelier heeft dringend een geschikt en veilig gebouw nodig om hun werk naar behoren te kunnen uitoefenen. Plannen die hieraan voldoen bestaan al, grote wens is om deze te kunnen realiseren.

 

Project Veiligheid
In 2008 is een inzamelingsactie gestart om de toegangspoort en in samenhang hiermee de omheining van het terrein te vervangen. De oorspronkelijke poort (foto rechts) was reeds aanwezig bij de aankoop van het terrein in 1973. De afscheiding dateert van 1975 en rasterde al lange tijd niets meer af. Vernieuwing van alle onderdelen was noodzakelijk ter waarborging van de veiligheid van de kinderen, voornamelijk van die uit de S.O.S.‐opvang , die dag en nacht op het terrein verblijven. De organisatie “Wilde Ganzen” heeft deze actie ondersteund door alle giften ten behoeve van dit project met 70% te vermeerderen. Deze actie is een succes geworden, waardoor het mogelijk is gebleken al hetzelfde jaar met de verwezenlijking ervan aan te vangen.

 
In augustus 2008 is met de bouw van de poort gestart. Bovenstaande foto’s geven een impressie van het begin ervan (foto links) en hoe de poort er na twee maanden bouwen uitzag van buitenaf (foto midden) en van binnenuit (foto rechts). Tussen de hoge doorgang voor gemotoriseerd verkeer rechts en het bewakers‐onderkomen links, bevindt zich de inloop voor voetgangers.

Nog juist vóór het verstrijken van het jaar 2008 is de poort geheel afgewerkt en in gebruik genomen. Een bewaker controleert sindsdien al het in‐ en uitgaande verkeer, dat voorzien dient te zijn van toegangspasjes. Het wachtverblijf is inmiddels uitgerust met de nodige voorzieningen en heeft ramen naar alle kanten, waardoor wel naar buiten, maar niet naar binnen kan worden gekeken. De muur zal nog worden opgefleurd met gevulde bloembakken. Tegelijk met de bouw van de poort is gestart met de vernieuwing van de afrastering.

De foto rechtsboven geeft de oude situatie van de afrastering aan, de foto linksonder verbeeldt de huidige, met nieuw gaas en boven de knik van de steunpalen drie lijnen prikkeldraad. Het geheel is, over een lengte van 346 meter langs de straat, afgewerkt met cement. Langs de noordoostelijke grens van het Centrum, tot aan het riviertje, liep een houten palissade (foto middenonder). Deze is vervangen door een muurtje, waarop het nog bruikbare oude gaas is aangebracht en vormt nu een stevige afzetting aldaar van 130 meter lengte (foto rechtsonder).

Ook het planten‐bloemenpark (nr. 31 op luchtfoto/ plattegrond en foto linksonder) heeft een nieuwe gaasafzetting gekregen. De wens om een beloopbaar trottoir aan te brengen tussen de openbare weg en de afscheiding van het Centrum blijft bestaan (foto rechtsonder).

Computercentrum
Een grote wens van veel mensen op het Centro d’Assistência was het realiseren van een Computercentrum. Het is mogelijk geworden deze wens te realiseren dankzij de vele donaties die voor dit doel zijn gedaan. De organisatie
Wilde Ganzen heeft het project ondersteund door deze gelden met 70% te vermeerderen, waardoor de bouw nog
sneller heeft kunnen plaatsvinden. Linksonder staat het nieuwe gebouw afgebeeld, waarin twee zalen met computers zijn ingericht. Middenonder een foto van één van deze ruimtes, rechts daarnaast staat de bouwtekening van de plattegrond. (1) geeft de ingang weer, waarna men bij (2) de receptie uitkomt, alwaar men informatie kan verkrijgen en kan inschrijven voor de cursussen. In ruimte (3) bevindt zich de net server, het hoofdtoestel. De beschikbare computers zijn geplaatst in de twee klassen (4).

In bovenstaand kader is ook het werk‐ en studiecomplex te plaatsen, dat bij het computercentrum en naast het confectiecentrum wordt gesitueerd. De gebouwen moeten een centrum voor opleiding en werk worden, waarmee ook gelden voor het Centro worden gegenereerd, door verkoop van producten.

Loods
De bouw van een grote loods van 35×10 m is een plan dat inmiddels is gerealiseerd. De financiële middelen hiervoor zijn bijeengebracht door een steungroep uit Brazilië . De loods, nr. 25 op luchtfoto/ plattegrond , zal dienen voor verhuur in zijn geheel of in gedeelten en opbrengsten zullen ten goede komen aan het centrum. Klik hier voor een verslag van de bouwwerkzaamheden.

 • Het braakliggende terrein
 • De eerste pijlers aangebracht
 • Het optrekken van muren
 • aanbrengen van het dak
 • Eind 2008 zijn de laatste voorzieningen aangebracht in het gebouw
 • Naast het aanbrengen van verlichting en waterleidingen, zijn er toiletten geplaatst. Daarvan is er één, de rechter, toegankelijk gemaakt voor invaliden.
 • De gemeente huurt de loods voor jongeren
 • De opvallend vlakke vloer maakt het gebouw uitstekend geschikt voor diverse toepassingen, onder meer voor toneelvoorstellingen
 • De ruimte is uitstekend geschikt voor grote bijeenkomsten.

 

Grot met fontein en symbool
Vlakbij het kantoor, dichtbij de ingang van het Centrum, op de plaats die de foto aangeeft, zou een grot moeten komen met een fonteintje en een symbool. Het Centrum is nog op zoek naar een kunstenaar om het symbool te realiseren. Het zou gebaseerd kunnen zijn op de afbeelding rechtsboven, een sculptuur geplaatst op het eiland Madeiras. Het beeldt de filosofieën van het Centrum uit: Het kind is een lichtstraal, dat ons leven verlicht en waarde geeft.

 • Het kind van vandaag is de vreugde en hoop van morgen.
 • Slechts door, met en via het kind heeft het leven zin en doel.
 • Zonder het kind heeft de wereld geen toekomst.
 • De beste medicijn voor welk probleem dan ook is de glimlach van het kind.
 • Meeleven is een éénmansweg, van jou naar de ander.
 • Wees zelf de verandering, die je in de wereld wil zien (Gandhi).

Kantoor
Het kantoor is te vinden nabij de ingang van het Centrum (nr. 2 op de luchtfoto/ plattegrond ). Grondige renovatie van het meer dan 50 jaar oude gebouw is in 2007 afgerond. Het is een voorbeeld van een gerealiseerd plan, mede dankzij giften uit Nederland. (Van overheidswege, zowel van het Rijk, Staat en Gemeente, worden er namelijk nooit gelden ter beschikking gesteld aan Non Gouvernementele Organisaties voor bouw of renovatie.)

 • Het gebouw voor de renovatie
 • De buitenkant van het gebouw is grondig gerenoveerd en heeft in augustus 2007 een nieuw dak gekregen
 • Het gebouw na de renovatie
 • Entree van het kantoor
 • Binnenin heeft elke functionaris een eigen werkruimte en staat er een vergaderzaal tot de beschikking

Realisering van de plannen is noodzakelijk om de continuïteit van het Centrum te garanderen. Daarbij blijft steun uit Nederland broodnodig. De vele hulp uit ons land wordt ten zeerste gewaardeerd, niet in de laatste plaats door de kinderen zelf.